استادشناسی
مرتضی ذاکر

مرتضی ذاکر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی ذاکر
شاگردان مرتضی ذاکر

این ترم کسی به کلاس های استاد مرتضی ذاکر نپیوسته است.