استادشناسی
فرزانه عزیز پور

فرزانه عزیز پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های فرزانه عزیز پور
کلاس های فرزانه عزیز پور
دانشگاه های فرزانه عزیز پور
شاگردان فرزانه عزیز پور

این ترم کسی به کلاس های استاد فرزانه عزیز پور نپیوسته است.