استادشناسی
مرتضی رجب پور

مرتضی رجب پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مرتضی رجب پور
شاگردان مرتضی رجب پور

این ترم کسی به کلاس های استاد مرتضی رجب پور نپیوسته است.