استادشناسی
فائزه رستمی

فائزه رستمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فائزه رستمی
شاگردان فائزه رستمی

این ترم کسی به کلاس های استاد فائزه رستمی نپیوسته است.