استادشناسی
صمد رشید

صمد رشید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های صمد رشید
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های صمد رشید

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

شاگردان صمد رشید

این ترم کسی به کلاس های استاد صمد رشید نپیوسته است.