استادشناسی
هدیه دبیری

هدیه دبیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های هدیه دبیری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
شاگردان هدیه دبیری