استادشناسی
شهاب ذوالریاستین

شهاب ذوالریاستین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های شهاب ذوالریاستین

4.2 (3 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.9

تدریس
3.3
نمره
5
امتحان
3.3
اخلاق
5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد

شاگردان شهاب ذوالریاستین