استادشناسی
یوسف ابراهیم دوست کنفی

یوسف ابراهیم دوست کنفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های یوسف ابراهیم دوست کنفی

2.5 (6 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.9

تدریس
3.2
نمره
1.5
امتحان
1.8
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد

کلاس های یوسف ابراهیم دوست کنفی

دانشگاه های یوسف ابراهیم دوست کنفی

شاگردان یوسف ابراهیم دوست کنفی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد یوسف ابراهیم دوست کنفی نپیوسته است.