استادشناسی
فرهاد حریرچی

فرهاد حریرچی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فرهاد حریرچی
شاگردان فرهاد حریرچی

این ترم کسی به کلاس های استاد فرهاد حریرچی نپیوسته است.