استادشناسی
پویا سلیمانی ابهری

پویا سلیمانی ابهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پویا سلیمانی ابهری
شاگردان پویا سلیمانی ابهری

این ترم کسی به کلاس های استاد پویا سلیمانی ابهری نپیوسته است.