استادشناسی
علی فرخی

علی فرخی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی فرخی
شاگردان علی فرخی

این ترم کسی به کلاس های استاد علی فرخی نپیوسته است.