استادشناسی
نسرین آخوندی

نسرین آخوندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نسرین آخوندی
شاگردان نسرین آخوندی

این ترم کسی به کلاس های استاد نسرین آخوندی نپیوسته است.