استادشناسی
پویا آریائی

پویا آریائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پویا آریائی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های پویا آریائی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های پویا آریائی
شاگردان پویا آریائی

این ترم کسی به کلاس های استاد پویا آریائی نپیوسته است.