استادشناسی
مهرداد آزادی

مهرداد آزادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهرداد آزادی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
شاگردان مهرداد آزادی

این ترم کسی به کلاس های استاد مهرداد آزادی نپیوسته است.