استادشناسی
زهرا علیشاهی

زهرا علیشاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های زهرا علیشاهی
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های زهرا علیشاهی
دانشگاه های زهرا علیشاهی
شاگردان زهرا علیشاهی

این ترم کسی به کلاس های استاد زهرا علیشاهی نپیوسته است.