استادشناسی
امیر آقا بالائی

امیر آقا بالائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های امیر آقا بالائی
کلاس های امیر آقا بالائی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های امیر آقا بالائی
شاگردان امیر آقا بالائی

این ترم کسی به کلاس های استاد امیر آقا بالائی نپیوسته است.