استادشناسی
علی ابجدی

علی ابجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی ابجدی
شاگردان علی ابجدی

این ترم کسی به کلاس های استاد علی ابجدی نپیوسته است.