استادشناسی
مسعود ابراهیمی

مسعود ابراهیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مسعود ابراهیمی
شاگردان مسعود ابراهیمی

این ترم کسی به کلاس های استاد مسعود ابراهیمی نپیوسته است.