استادشناسی
امیر ابریشمی فر

امیر ابریشمی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های امیر ابریشمی فر
کلاس های امیر ابریشمی فر

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های امیر ابریشمی فر
شاگردان امیر ابریشمی فر

این ترم کسی به کلاس های استاد امیر ابریشمی فر نپیوسته است.