استادشناسی
سارا زهری

سارا زهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویژگی های سارا زهری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های سارا زهری
دانشگاه های سارا زهری
شاگردان سارا زهری

این ترم کسی به کلاس های استاد سارا زهری نپیوسته است.